To "klasyka" kwantowej chemii obliczeniowej, efekt pracy kilku pokoleń teoretyków, pierwotnie skupiających się wokół Johna Popla, który w 1998 roku otrzymał wspólnie z Walterem Kohnem nagrodę Nobla za wkład w metody obliczeniowe w chemii.

Programem tym można obliczyć wiele właściwości molekuł i reakcji,  włączając w to:

 • energie i strukturę cząsteczek,
 • częstości drgań,
 • widma IR, Ramana i UV-Vis,
 • własności termochemiczne,
 • energię wiązań i oddziaływań,
 • orbitale molekularne,
 • rozkład ładunku na cząsteczce,
 • momenty multipolowe,
 • stałe odsłaniania NMR i podatność magnetyczną,
 • powinowactwo elektronowe,
 • potencjały jonizacyjne,
 • polaryzowalność i hyperpolaryzowalność,
 • potencjały elektrostatyczne,
 • gęstość elektronową,
 • energię i strukturę stanów przejściowych.

Obliczenia można przeprowadzać metodami mechaniki molekularnej, metodami półempirycznymi, metodami DFT, oraz metodami wielowyznacznikowymi, a także metodami ab initio. Można łączyć poszczególne metody dla układów wieloatomowych korzystając z opcji ONIOM. Obliczenia ab initio można przeprowadzać na układach w stanie gazowym lub zastosowaniem modelów rozpuszczalnika, a także w stanie podstawowym lub stanie wzbudzonym. Obliczenia programem Gaussian możemy przeprowadzać na komputerze osobistym oraz w prawie w każdym Centrum Komputerowym gdyż jest to najpopularniejszy program służący do obliczeń chemicznych wśród chemików. Gaussian jest dostępny dla systemów Unix, Mac OS X oraz Windows.

Prezentując obliczenia uzyskane programem Gaussian stosujemy odpowiednie cytowanie do określonej rewizji programu. Sposób cytowania programu można znaleźć na stronach www firmy, a także na początku każdego pliku z wynikami obliczeń. Obliczenia prezentowane w tej pracy zostały wykonane przy użyciu:


Gaussian 03, Revision C.02, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, J. A. Montgomery, Jr., T. Vreven, K. N. Kudin, J. C. Burant, J. M. Millam, S. S. Iyengar, J. Tomasi, V. Barone, B. Mennucci, M. Cossi, G. Scalmani, N. Rega, G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, M. Klene, X. Li, J. E. Knox, H. P. Hratchian, J. B. Cross, V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, P. Y. Ayala, K. Morokuma, G. A. Voth, P. Salvador, J. J. Dannenberg, V. G. Zakrzewski, S. Dapprich, A. D. Daniels, M. C. Strain, O. Farkas, D. K. Malick, A. D. Rabuck, K. Raghavachari, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, Q. Cui, A. G. Baboul, S. Clifford, J. Cioslowski, B. B. Stefanov, G. Liu, A. Liashenko, P. Piskorz, I. Komaromi, R. L. Martin, D. J. Fox, T. Keith, M. A. Al-Laham, C. Y. Peng, A. Nanayakkara, M. Challacombe, P. M. W. Gill, B. Johnson, W. Chen, M. W. Wong, C. Gonzalez, and J. A. Pople, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2004.

Więcej informacji oraz manuale do programu można znaleźć na stronach firmy Gaussian: http://www.gaussian.com