Opis praktyczny zagadnienia "Energia - Geometria - Optymalizacja" - Przygotowanie obliczeń w programie Gaussian

Posługując się programem GaussView, w pierwszym etapie konstruujemy cząsteczkę. Następnie wybieramy z menu Calculate opcję Gaussian Ctrl+G. W oknie, które się pojawi:

Gaussian_screen

 

 

Wybieramy z zakładki Job Type:

     Energy - jeśli chcemy policzyć energie dla określonej geometrii cząsteczki

     Optimization - jeśli chcemy przeprowadzić optymalizację

W zakładce Method wybieramy metodę oraz bazę, w której będziemy prowadzili optymalizację (np.: Hartree-Fock oraz bazę 3-21G). W tej samej zakładce także ustawiamy ładunek i multipletowość.

Gaussian_screen

Następnie po ustawieniach parametrów zapisujemy nasz plik i przeprowadzamy obliczenia w programie Gaussian (patrz Rozdział 2.1.3), na przykład poprzez naciśnięcie przycisku Submit.

Gaussian struktura pliku wsadowego - inny sposób przygotowania obliczeń

Po zdefiniowaniu struktury cząsteczki i napisaniu pliku wsadowego (Rozdział 2.1.2) w linijce definicji obliczeń (#) możemy ustawić:

- obliczanie energii układu jeżeli mamy podaną jedynie metodę i bazę podana, (nie mamy żadnego słowa kluczowego), lub mamy słowo kluczowe SP, oznaczające Single Point, wówczas obliczana jest sama energia dla układu:

         #P HF/3-21G lub #P sp HF/3-21G

- optymalizację cząsteczki, jeżeli użyliśmy słowa kluczowego OPT

         #P opt HF/3-21G

Interpretacja obliczeń - Gaussian 

Po wykonaniu optymalizacji cząsteczki plik wynikowy musi zawierać w ostatnich linijkach potwierdzenie poprawnego zakończenia obliczeń - Normal termination of Gaussian.

Otwieramy plik wynikowy z optymalizacją cząsteczki w programie GaussView. W menu File wybieramy Open - Ctr+O i ustawiamy typ pliku Gaussian Output Files (*.out, *.log) a następnie wybieramy plik. Uzyskujemy geometrię cząsteczki w minimum energetycznym. Korzystając z zakładki Results, możemy zobaczyć obliczoną energię cząsteczki (wybierając Summary), a także rozkład ładunku na poszczególnych atomach (wybierając Charges).

Energię cząsteczki możemy sprawdzić w pliku szukając linii1 zawierających:

w metodzie HF:

                      SCF Done: E(RHF) = -985.139230617 A.U. after 3 cycles

w metodzie B3LYP:

                      SCF Done: E(RB+HF-LYP) = -989.597344922 A.U. after 14 cycles

w metodzie MP2:

                      SCF Done: E(RHF) = -985.127777421 A.U. after 8 cycles

oraz kilka lini poniżej w linii zawierającej:

                     E2 = -0.1992260933D+01 EUMP2 = -0.98712003835432D+03

Wszystkie energie są energiami elektronowymi podawanymi w hartree2 w metodzie MP2 podana jest energia wyliczona metodą HF (SCF Done), poprawka (E2) uwzględniająca korelacje między elektronami oraz energia wyliczona metodą Hartree Focka z poprawką (EUMP2), w naszym przypadku: -0.98712003835432D+03.3 Te same wartości energii możemy znaleźć na końcu pliku, na przykład dla optymalizacji prowadzonej metodą MP2:

311338355,-2.4790715166,2.9926829583\N,0.1178400505,0.8421868135,-3.66

69278754\C,1.2666341427,0.9716523156,-2.9780646726\H,2.179597484,0.959

346317,-3.5694719607\H,-2.0031150479,0.1604073363,1.359675727\\Version

=SGI64-G03RevB.03\State=1-A\HF=-985.1277774\MP2=-987.1200384\RMSD=7.74

2e-09\RMSF=2.658e-05\Dipole=-0.0556808,-0.1332662,2.0289243\PG=C01 [X(

C8H14N2O3P1)]\\@ \\@

I DON'T EXACTLY UNDERSTAND WHAT YOU ARE SAYING,

BUT YOU ARE ABSOLUTELY RIGHT.

M.S.GORDON, IN A NDSU FACULTY MEETING

Job cpu time: 0 days 1 hours 26 minutes 57.7 seconds.

File lengths (MBytes): RWF= 1273 Int= 0 D2E=0 Chk=24 Scr= 1

Normal termination of Gaussian 03 at Mon Aug 8 11:28:57 2005.

W podanym przykładzie interesująca nas energia została specjalnie pogrubiona.

Dodatkowe informacje o zmianie energii i geometrii cząsteczki podczas optymalizacji, możemy zobaczyć w programie GaussView, jeżeli podczas otwierania pliku w oknie, w którym wybieramy plik zaznaczymy (?)dodatkowo opcje:
           
             Read Intermediate Geometries (Optimization Only)

Po otwarciu pliku w oknie pojawiają się dodatkowe przyciski:

Gaussian_screen

 

Gaussian_screen


Zielony przycisk umożliwia odtworzenie zmiany geometrii cząsteczki podczas optymalizacji w postaci animacji, drugi przycisk informuje nas o kroku podczas optymalizacji, a trzeci rozwija widok poszczególnych etapów optymalizacji.

Gaussian_screen

Zmianę energii podczas optymalizacji możemy zobaczyć, wybierając z menu Results opcję Optimization. Pod wykresem zmiany energii całkowitej cząsteczki podczas optymalizacji znajduję się wykres zmiany gradientu wartości pierwiastka średniej kwadratowej błędu (RMS Root Mean Square).

Gaussian_screen


Ostatnia struktura geometrii cząsteczki podczas optymalizacji nie musi być strukturą o najmniejszej energii. Chcąc mieć geometrię cząsteczki o najmniejszej energii po optymalizacji, najlepiej otworzyć ją nie zaznaczając opcji Intermediate Geometries (Optimization Only).

1 - Jeżeli mamy w pliku kilka linii zawierające słowa SCF Done: wybieramy ostatnią linię zawierającą te słowa.

2 - Aby przeliczyć na kcal/mol mnożymy wartość uzyskaną w hartree przez 627.5095.

3 - D oznacza to samo co E, różnica polega na tym ze liczba przed została obliczona z podwójną precyzja (Double precision) czyli w naszym wypadku mamy -0.98712003835432 * 103 Hartree