.aceton Przedstawiamy przykład obliczeń widm IR, Ramana dla acetonu, tiomocznika, i kwasu malonowego, oraz porównanie wyników teoretycznych z badaniami eksperymentalnymi. Autorką badań jest pani mgr inż. Karolina Gluza z Politechniki Wrocławskiej...

 

 

 

 

.

SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA
PROJEKT ZALICZENIOWY
AUTOR: KAROLINA GLUZA

 

1. PROJEKT BADAWCZY

Niniejszy projekt badawczy, dotyczy zastosowania obliczeń teoretycznych do symulacji widm w podczerwieni oraz widm Ramana dla następujących związków organicznych: acetonu, tiomocznika oraz kwasu malonowego.

tiomocznik_1

Uzyskane teoretyczne widma porównano z widmami eksperymentalnymi. W celu otrzymania spektosokopowych widm posłużono się programem Gaussian 03, z wykorzystaniem matody DFT (Density Functional Theory) z bazą funkcyjną 6-31G (d,p)