Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /home/platne/serwer133670/public_html/molnet/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342
Energia obrotu grupy metylowej -CH3

Ćwiczenie
Energia obrotu grupy metylowej

Rotacja protonów w grupie metylowej -CH3 w pochodnych benzenu wymaga niewielkiej ilości energii. Energia ta zmierzona eksperymentalnie dla m-florotoluenu wynosi 4.39, dla o-florotoluenu 65.26, p-florotoluenu 13.82 oraz toluenu 13.94 kcal/mol.[1]

Metodami teoretycznymi (B3LYP/6-31G(d,p)) oblicz energię rotacji protonów w grupie metylowej. Skoreluj otrzymane wartości z wynikami eksperymentalnymi. Wytłumacz, dlaczego wartości energii rotacji zmierzone jak i obliczeniowe dla różnych podstawionych pochodnych toluenu różnią się.

 

[1] Kawamura, Y.; Nakai, H., Energy density analysis of internal methyl rotations in halogenated toluenes. Chem. Phys. Lett 2003, 368, 673-679; Chen, P. C.; Chang, F. M., Theoretical Study on the Molecular Structures of Toluene, Para-Fluorotoluene, Para-Chlorotoluene, and 4-Methylpyridine and Their Sixfold Internal Rotational Barriers. International Journal of Quantum Chemistry 2000, 77, (772-778)