NBO_screen

Następna część outputu, zatytułowana „Second Order Perturbation Theory Analysis of Fock Matrix in NBO Basis”, zawiera wyniki rachunku zaburzeń drugiego rzędu przedstawiające oddziaływanie ‘donor-akceptor’. Opisane są możliwe zależności pomiędzy zajętym orbitalem NBO typu Lewisa (donorem), a formalnie pustym orbitalem NBO typu nie-Lewisa (akceptorem).
W przypadku cząsteczki wody, występują tylko dwa oddziaływania donor-akceptor, o energii wyższej niż 0,5 kcal/mol. W obu przypadkach donorem jest ta sama wolna para elektronowa na atomie tlenu, a akceptorem są orbitale rydbergowskie na dwóch atomach wodoru.