NBO_screen

Analizę NBO kończy podsumowanie zawierające rozróżniane orbitale NBO, wraz z przyporządkowaną im gęstością elektronową (zajętością) oraz energią i delokalizacją gęstości elektronowej. Rozróżniane są trzy typy delokalizacji: geminal – na orbital na tym samym atomie, vicinal – na orbital sąsiedniego atomu oraz remote – dla dalszych oddziaływań. Dla cząsteczki wody tylko orbital 5, zajęty przez wolną parę elektronową na atomie tlenu, oddziałuje z orbitalami rydbergowskimi 6 oraz 11 scentrowanymi na atomach wodoru.
Z zestawienia widać między innymi, dlaczego orbital wolnej pary elektronowej LP (p 100%) o numerze porządkowym 4 jest obsadzony przez 2,000e i gdzie podziała się część gęstości elektronowej z orbitalu LP o hybrydyzacji sp1,05 (numer 5) - została „przejęta” przez orbitale rydbergowskie 6 i 11. Jak widać orbitale typu Lewisa odgrywają dominującą rolę (w większości przypadków opisują ponad 99% gęstości elektronowej). W przypadku wody można powiedzieć, że analiza NBO dobrze zgadza się z modelem Lewisa.