NBO_screen

Główne zalety metody NBO to: - „stabilność” wyników (obliczenia ładunków metodą Mullikena często są wrażliwe, na zmianę bazy funkcyjnej), - przypisanie gęstości elektronowej do poszczególnych orbitali zdefiniowanych w sposób bliski koncepcji orbitali Lewisa, - w prosty sposób można nie tylko zobaczyć jakie ładunki zostały przypisane poszczególnym atomom w cząsteczce, ale także przeanalizować jaki wkład w sumaryczny naturalny ładunek wnoszą poszczególne orbitale NBO, - metoda NBO często wierniej oddaje właściwości chemiczne cząsteczki, niż ładunki Mullikena, co widać na przykładzie cząsteczki aniliny*. * P. Wojciechowski, W. Zierkiewicz, D. Michalska; Electronic structures, vibrational spectra, and revised assignment of aniline and its radical cation: Theoretical study; Journal of Chemical Physics, 118, 24, p. 10900-10911 (22 June 2003).