NBO_screen

Slajd przedstawia przykład pliku wejściowego do programu Gaussian zawierającego polecenie optymalizacji geometrii cząsteczki wody i wywołującego analizę populacyjną NBO.
Pierwsza linia zaczynająca się znakiem # informuje, że cząsteczka zostanie zoptymalizowana (komenda opt) przy użyciu metody Hartree-Focka (z zamknięta powłoką) w bazie funkcyjnej 6-31G.
W programie Gaussian słowem kluczowym wywołującym analizę populacyjną NBO jest komenda POP=NBO. Opis poleceń analiz populacyjnych dostępnych w programie Gaussian wyszczególniony jest na stronie http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_population.htm Druga linia zawiera opis inputu (w przykładzie jest to słowo woda). Trzecia linia zadaje ładunek (0) i multipletowość (1) cząsteczki. Kolejne linie definiują cząsteczkę w układzie Z-matrix.