Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /home/platne/serwer133670/public_html/molnet/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342
Polarność rozpuszczalników

Ćwiczenie

Polarność rozpuszczalników

Nie jednokrotnie na zajęciach laboratoryjnych z chemii organicznej wykorzystywane są dwa typy rozpuszczalników polarne i niepolarne. Rozpuszczalniki stosowane to:

 • dimetylosulfotlenek, DMSO, (CH3)SO2,
 • tetrahydrofuran, THF,
 • chloroform CHCl3,
 • benzen - C6H6,
 • toluen - C6H5CH3,
 • heksan - CH3(CH2)4CH3,
 • metanol - CH3OH,
 • etanol - CH3CH2OH,
 • woda - H2O,
 • eter etylowy - (CH3CH2O)2,
 • dioksan,
 • pirydyna,
 • piperydyna

Dobór rozpuszczalników do rozpuszczenia substancji dobiera się na zasadzie "podobne rozpuszcza się w podobnym". Polarne substancje cechują się dużym momentem dipolowym, a także tworzeniem wiązań wodorowych. Dla wybranych 6 rozpuszczalników przeprowadź optymalizację pojedynczych cząsteczek oraz kompleksu rozpuszczalnik:woda metodą B3LYP/6-31G(d,p). Porównaj obliczone momenty dipolowe z wartościami eksperymentalnymi. Analiza momentów dipolowych znajdziesz w poprzednim ćwiczeniu. W kompleksach wody z cząsteczką rozpuszczalnika z analizuj wiązania wodorowe pod względem energii, geometrii, typu, oraz przepływu ładunku pomiędzy cząsteczkami. Czy pomiędzy tymi wartościami istnieje korelacja, jeśli tak to spróbuj ją znaleźć.