Produkty pośrednie
Produkt pośredni reakcji (ang. Reaction Intermediate, intermediate) jest to okreslony stan cząsteczkowy, który występuje na drodze reakcji chemicznej. Cechuje się on określonym czasem istnienia. Czasami produkty dają się wyodrębnić, bądź badać spektroskopowo np:. NMR, IR. Produkt pośredni często bywa kompleksem dwóch cząsteczek, „które niejako przygotowują się do reakcji”. W obliczeniach teoretycznych częstości drgań stanu pośredniego nie powinny być wartościami ujemnymi.

 

Katalizatory
Katalizatory są to substancje, których struktura jest taka sama przed i po reakcji. Ich działanie polega na obniżeniu energii aktywacji (Ea) oraz  przyspieszeniu osiągnięcia stanu równowagi. Spotyka się dwa modele tłumaczące działanie katalizatora: jednym sposobem jest utworzenie produktu pośredniego, który ułatwia zajście następnego etapu reakcji (mechanizm spotykany jest na nanowarstwach katalizatorów), drugim jest bezpośrednie działanie na stan przejściowy poprzez obniżenie jego energii (zjawisko to występuje w niektórych reakcjach enzymatycznych).

W obliczeniach teoretycznych katalizatory uwzględnia się jako dodatkowe cząsteczki, które towarzyszą reakcji chemicznej.